Senat RP wraz z CFF o zdrowiu psychicznym młodych Polaków

Czasu jest coraz mniej, młodzi ludzie potrzebują pomocy natychmiast. Tej pomocy potrzebują również ich rodziny i najbliżsi. Myśmy wszystko omówili, teraz trzeba to zamienić w dobre prawo, w czyn, w dobre rozwiązania, które będziemy mogli stosować. – podkreśliła marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konferencji poświęconej edukacji włączającej.

20 maja 2024 roku Senat RP stał się centrum dyskusji o przyszłości edukacji włączającej. Z inicjatywy Czepczyński Family Foundation, eksperci omówili kluczowe strategie wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w oparciu o edukację włączającą. W spotkaniu uczestniczyli:

  • Małgorzata Kidawa-Błońska – Marszałkini Senatu RP
  • Artur Czepczyński – Założyciel Czepczyński Family Foundation
  • Izabela Ziętka – Wiceministra Edukacji Narodowej
  • Renata Kaznowska – Wiceprezydentka Warszawy
  • Ewa Kaliszuk – Senatorka i prowadząca konferencję
  • Damian Kupczyk – Prezes Czepczyński Family Foundation
  • Aleksandra Lewandowska – Krajowa Konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Konferencja zgromadziła również licznych pedagogów, psychologów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wspólnie debatowali nad przyszłością edukacji włączającej w Polsce.

Empatia jako fundament

Podczas konferencji podkreślono, że empatia jest najważniejszym elementem w pracy z dziećmi i młodzieżą, a w szczególności przy problemach takich jak depresja, czy też przy próbach samobójczych. Uczestnicy debaty jednogłośnie wskazali na konieczność uwzględnienia edukacji emocjonalnej w systemie oświaty.

„Każdy wymaga tego, by inni rozumieli jego myślenie, wygląd, sposób postępowania. Uczymy dzieci przechodzić przez ulicę, uczmy je też, jak zachowywać się w relacji z dziećmi z niepełnosprawnościami.”- podkreślił Damian Kupczyk, Prezes CFF

 

Brak wystarczającej liczby specjalistów

Podczas debaty zwrócono również uwagę na zbyt małą liczbę lekarzy psychiatrów dziecięcych i psychologów oraz znaczenie odpowiednio przygotowanych nauczycieli, którzy są pierwszą linią wsparcia dla uczniów. Zwiększanie kompetencji i wiary nauczycieli w ich możliwość reagowania i pomocy dzieciom w sytuacji kryzysu, np. zdrowia psychicznego, daje realną szansę na wsparcie dziecka, ale i całej rodziny, a tym samym zwiększenie sukcesu przezwyciężenia trudności. Z tego powodu nauczyciele powinni otrzymać odpowiednie wsparcie w tym zakresie.

„Są już pewne rozwiązania prawne, które tę pomoc powinny zapewnić. Po rozmowach z nauczycielami i rodzicami wiemy, że wygląda to różnie. Nauczyciele nie otrzymują odpowiedniego wsparcia, choćby narzędzi do diagnozy” – stwierdziła Izabela Ziętka, Wiceministra Edukacji Narodowej

 

Powaga współpracy i wsparcia

Edukacja włączająca ma za zadanie zapewnienie wszystkim uczniom odpowiednich warunków do rozwijania ich indywidualnego potencjału oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Konieczność współdziałania między różnymi instytucjami, takimi jak szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i lecznictwo psychiatryczne, została podkreślona jako kluczowa dla zapewnienia kompleksowego wsparcia dzieciom i młodzieży. Renata Kaznowska, Wiceprezydentka Warszawy zaznaczyła, że mimo wielu działań w tym zakresie, nadal jest wiele do zrobienia. 

 

Wspomnienie o Senatorze Marku Plurze 

W trakcie spotkania upamiętniono Marka Plurę – Senatora, działacza, który poświęcił się walce o lepszy dostęp do edukacji włączającej w polskich szkołach oraz o rehabilitację dla osób z niepełnosprawnościami. Był on również honorowym i pierwszym Ambasadorem projektu ABC Empatii, który ma za zadanie wyposażenie nauczycieli w materiały do rozwijania kompetencji kluczowych, kładąc szczególny nacisk na budowanie relacji, empatii oraz zrozumienia siebie i drugiego człowieka. 

Konferencja była kluczowym krokiem w kierunku podniesienia świadomości i podejmowania konkretnych działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dążenie do stworzenia systemu oświaty, który będzie bardziej wrażliwy i odpowiedzialny na potrzeby uczniów, stanowi istotny element budowy społeczeństwa opartego na wartościach empatii i równych szansach dla wszystkich. 

Pełny zapis z konferencji dostępny jest tutaj.